Op werkdagen voor 16:00uur besteld morgen in huis! 🇳🇱 & 🇧🇪

Privacy & Cookieverklaring

Privacy statement Drijfmaatje
Dit is het privacy statement vanSsentials B.V. h.o.d.n. Drijfmaatje, hierna:Drijfmaatje.Drijfmaatje is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer77125258 en is gevestigd aan deTalmastraat 110 (4812KE) teBreda. In dit document wordt uitgelegd hoe Drijfmaatje omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betrachtDrijfmaatje de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verkrijging persoonsgegevens:
Indien u gebruikt maakt van de diensten/producten vanDrijfmaatje, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aanDrijfmaatje, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens
Drijfmaatje verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens;
 • Bedrijfsgegevens;
 • Financiële gegevens;
 • Afwijkend afleveradres;
 • Accountgegevens, waaronder tevens uw wachtwoord en gebruikersnaam;
 • Bestelhistorie;
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Doel van de verwerking
De persoonsgegevens die doorDrijfmaatje verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten/producten en de uitvoering daarvan;
 • Het uitvoeren van haar diensten;
 • Verbeteren van de dienstverlening;
 • Het verrichten van betalingen;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Het doen van marketing en communicatieuitingen;
 • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening;
 • Te informeren over wijzigen van onzediensten enproducten.

Grondslag verwerking
Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten vanDrijfmaatje worden persoonsgegevens verwerkt.Drijfmaatje verwerkt uitsluitend gegevens dieDrijfmaatje noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u metDrijfmaatje bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website https://drijfmaatje.nl/ indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten dieDrijfmaatje biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming
Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming

Bewaartermijn
De doorDrijfmaatje verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden
Drijfmaatje deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. OpDrijfmaatje kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • De ingeschakelde bezorgdienst(en), ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en locatiegegevens.
 • De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens.
 • De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens en contact- en NAW-gegevens.
 • Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens en contact- en NAW-gegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens
Drijfmaatje neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Disclaimer
Website

Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Drijfmaatje behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Drijfmaatje aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Drijfmaatje voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Producten
De informatie die te vinden is in de handleiding en/of productspecificatie over het gebruik het product dient door u te worden nageleefd. Alvorens gebruik te maken van het product dient u het product te allen tijde te controleren op kwaliteit en bruikbaarheid. Het product zal uw kind niet beschermen tegen verdrinking. U dient te allen tijde zelf aanwezig te zijn, zodat u snel kunt reageren op gevaarlijke situaties. Tevens kan het product niet gezien worden als een levensreddend product en dient het product slechts gebruikt te worden in ondiep water van 45-150 cm.
U dient er zorg voor te dragen dat uw kind niet aan het product kauwt of bijt teneinde verstikking te voorkomen. Door het kauwen of bijten kan het materiaal namelijk scheuren en/of loskomen.
Het product dient te allen tijde na gebruik te worden schoongemaakt in water. Tevens dient u het product op een geventileerde plek op te hangen om te luchten teneinde schimmelvorming te voorkomen. Om problemen als vervorming en/of beschadiging te voorkomen dient u het product te beschermen tegen hoge temperaturen en scherpe of corrosieve voorwerpen. Daarnaast dient u het product niet in de wasmachine en/of droger te plaatsen teneinde beschadiging van de onderdelen te voorkomen.
In geval van vlekken dient u het product niet te wrijven of te borstelen. Veeg en spoel het in plaats daarvan af met een handdoek die is bevochtigd met een neutraal schoonmaakmiddel. Bewaar het product altijd op een droge plaats en vermijd direct zonlicht.
Drijfmaatje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in de teksten van deze disclaimer, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruik van deze teksten voor derden.
Indien u gebruik maakt van de producten vanDrijfmaatje blijft u ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw eigen kind en wat u met de adviezen vanDrijfmaatje doet.

Cookieverklaring
Drijfmaatje maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken.Drijfmaatje mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.
De cookies dieDrijfmaatje gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats (no-follow).
Op de website vanDrijfmaatje worden tracking cookies geplaatst. Met het plaatsen van deze kan jouw surfgedrag bijgehouden worden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Op de website vanDrijfmaatje worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Dit heeft tot gevolg datDrijfmaatje informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via info@drijfmaatje.nl.

Gebruik Social Media
Drijfmaatje maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en Social Media (Facebook en Instagram). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijstDrijfmaatje u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Browserinstellingen
Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten van betrokkenen
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage;
  Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
 • Recht op rectificatie;
  U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
 • Recht op gegevenswissing.
  Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Recht op beperking van de verwerking;
  Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op metDrijfmaatje .
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aanDrijfmaatje, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aanDrijfmaatje over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
 • Recht van bezwaar;
  De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.Drijfmaatje staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht
Indien u een klacht heeft over de wijze waaropDrijfmaatje met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of per e-mailinfo@drijfmaatje.nl.Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoektDrijfmaatje u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy.Drijfmaatje zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen Privacy Statement
Drijfmaatje kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 9 december 2020.

 

GRATIS BABY MAGAZINE.

De handleiding hoe je in 5 stappen de ontwikkeling van jouw baby bevorderd.

 • Waarom je moet gaan babyzwemmen in het eerste jaar. (Dit verwacht je namelijk niet)
 • 10% korting op een Drijfmaatje product bij aanschaf van dit magazine
Drijfmaatje.nl draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders